Zespół

Bartosz Tyrna – Prezes Zarządu, absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, koordynator projektów badawczych, doradczych i społecznych, m.in. „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5”, „Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego”, „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, „Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego”; autor strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, publikacji z zakresu pozyskiwania środków UE, studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa i samorządy (ponad 200 realizacji); członek Komitetu Sterującego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

Roman Gruszczyk – ekspert, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek politologia, Studia podyplomowe w zakresie menedżerskim (Uniwersytet Śląski), integracji europejskiej (Uniwersytet Śląski) oraz wiedzy o kulturach regionów Europy (Uniwersytet Jagielloński). Specjalista w doradztwie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych dla firm, samorządów i organizacji pozarządowych. Współautor studiów wykonalności, strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, planów rozwoju miejscowości i lokalnych programów rewitalizacji. Doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do młodzieży. Doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Absolwent program rządu USAInternational Visitor Leadership Program, pt. “Leadership Local Communities”.

Jacek Kiełkowski – specjalista ds. projektów, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania designem w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Odpowiedzialny za koordynację projektu UE, opracowywanie wniosków o płatność oraz prowadzenie dokumentacji projektowej. Współautor studiów wykonalności oraz strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Sylwia Pietkiewicz – analityk finansowy, absolwentka finansów i bankowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, przygotowuje wnioski o dofinansowanie z funduszy UE, opracowuje i weryfikuje analizy, prognozy finansowe oraz społeczno-ekonomiczne projektów inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowuje biznes plany dla przedsiębiorców aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE, tworzy prognozy finansowe na potrzeby oceny zdolności kredytowych przedsiębiorstw, rozlicza projekty finansowane z funduszy unijnych.

Artur Kubica – specjalista ds. projektów UE, politolog, specjalista ds. marketingu, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, autor i współautor strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów funkcjonalnych, lokalnych planów rewitalizacji, studiów wykonalności i badań społecznych.

Marzena Manowita – analityk finansowy, absolwentka finansów i rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów. Prowadzi dokumentację projektową, koordynuje prawidłowe rozliczanie dotacji, opracowuje wnioski o płatność, przygotowuje i weryfikuje analizy projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Gabriela Mikrut – specjalista ds. projektów, absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzania projektami z Funduszy Unijnych” w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. Zajmuje się dokumentacją przetargową oraz składem tekstów wychodzących z firmy. Współautorka strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów funkcjonalnych.

Michał Potoplak – ekspert, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów doradztwa europejskiego w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej, stypendysta kierunku Political Science na University of Toronto. Autor dokumentacji aplikacyjnych składanych do funduszy europejskich, funduszy norweskich i EOG oraz tzw. „Programów Brukselskich”. Współautor licznych strategii rozwoju, analiz przedinwestycyjnych i społeczno-gospodarczych wykonanych na potrzeby jednostek samorządowych, stref inwestycyjnych, Parków Technologicznych, regionalnych agencji rozwoju czy uczelni. Kierownik projektów wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości społecznej na terenie Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Włoch.

Anna Szwarc – księgowa i specjalista ds. rozliczania projektów UE, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz studiów podyplomowych z zakresu kadr i płac na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Zajmuje się księgowością, kadrami oraz rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Aneta Targosz – absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej na kierunku Zarządzanie firmą oraz Wyższej Szkoły Finansów i Prawa na kierunku Finanse przedsiębiorstw. Kierownik biura, Specjalista ds. rozliczania projektów UE oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Zajmuje się prowadzeniem biura Stowarzyszenia, współorganizuje konferencje, czuwa nad terminową realizacją umów. Rozlicza projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz przygotowuje załączniki do dokumentacji aplikacyjnej. Dba o zachowanie najwyższej jakości usług świadczonych przez SWIG DELTAPARTNER w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001-2009. Udziela informacji nt. możliwości pozyskania dofinansowania przez przedsiębiorców.

Kordian Gawlik - specjalista ds. projektów, politolog, specjalista ds. marketingu, absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Współautor studiów wykonalności i strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się projektami z zakresu termomodernizacji, rewitalizacji oraz cyfryzacji a także projektami inwestycyjnymi poprawiającymi aktywność gospodarczą regionów. Koordynator porozumienia „Beskidzka 5” oraz kampanii marketingowych realizowanych przez Stowarzyszenie.  

Bartosz Parchański - specjalista ds. eNGO, inżynier informatyki, programista, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doradca techniczny z zakresu generatora eNGO. Zajmuje się obługą i wdrażaniem systemu eNGO, który służy do tworzenia wniosków w ramach ustawy o pożytku publicznym. 

Natalia Pilch - młodszy specjalista ds. projektów, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami oraz studia miejskie i regionalne. Współautorka lokalnych programów rewitalizacji, strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów funkcjonalnych.

Jan Liniany - specjalista ds. projektów, absolwent kierunku animacja społeczno-kulturalna na Uniwersytecie Śląskim, autor artykułów naukowych z pogranicza socjologii, antropologii oraz turystyki. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, współautor i konsultant dokumentów strategicznych, diagnostycznych oraz ewaluacyjnych.

Magdalena Zachraj - młodszy specjalista ds. projektów. Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej na kierunku Zarządzanie, specjalność - administracja i finanse organizacji. Zajmuje się prowadzeniem i organizacją biura Stowarzyszenia, współorganizuje spotkania i czuwa nad realizacją umów. Rozlicza projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przygotowuje załączniki do dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności