Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w opracowaniu dokumentów planistycznych dla gminy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pogłębionych procesów konsultacji społecznych, na realizację których gmina może pozyskać grant oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe. Celem projektujest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 22 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących techniki deliberatywne) konsultacji społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania przestrzennego, na etapie, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi. Oferowane w ramach projektu wsparcie osadzone będzie na dwóch zasadniczych filarach: koncepcji interaktywnego i adaptywnego miasta oraz deliberatywnego podejścia do partycypacji społecznej.

Dzięki udziałowi w projekcie Państwa gmina może otrzymać grant na organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach procesu planistycznego o wartości nawet ponad 40 000 zł. Gminy oprócz wsparcia grantowego otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze, począwszy od diagnozy sytuacji wyjściowej (identyfikacja interesariuszy procesu planistycznego, specyfika obszaru poddawanego planowaniu, doświadczenia JST w konsultacjach) przez cały okres realizacji działań konsultacyjnych. Następnie we współpracy z grantobiorcami opracowane zostaną Indywidualne Plany Konsultacji, na podstawie których realizowane będą konsultacje dokumentów planistycznych. Aby gminy we współpracy z NGO mogły prawidłowo i samodzielnie zrealizować proces konsultacji, wcześniej przejdą przez cykl szkoleń i warsztatów – Akademia Konsultacji Społecznych (m.in. metody i narzędzia konsultacji i deliberacji w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wystąpienia publiczne, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, koncepcja adaptywnego miasta – smart city – łącznie 6 dni szkoleniowo-warsztatowych). Dodatkowo w trakcie realizacji projektu, grantobiorcy mogą liczyć na stałe wsparcie doradcze w zakresie konsultacji społecznych (m.in. kwestie merytoryczne, techniczno-organizacyjne, technologiczne związane zarówno z realizacją poszczególnych technik, jaki całego procesu) oraz doradztwo planistyczne (np. w zakresie tworzenia trójwymiarowych modeli obszaru). Wsparcie doradcze świadczone będzie w różnych formach: spotkania bezpośrednie, e-mail, rozmowa przez skype, rozmowa telefoniczna (średnio 16 dni doradztwa na gminę w okresie trwania projektu).

Obszar projektu obejmuje gminy z terenu całej Polski. Projekt skierowany do 22 gmin z terenu Polski spełniających kryteria dostępu (w tym wydzielona zabezpieczona pula dla 4 miast średnich – gmin spełniających kryterium miasta średniego zgodnie z projektem strategicznym Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Pakiet dla miast średnich).Rekrutacja będzie otwarta do wyczerpania miejsc (decydująca kolejność zgłoszeń pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu, ale w przypadku gmin, które brały udział w projekcie w ramach pierwszego konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15, obowiązuje ograniczona pula miejsc).

W projekcie mogą wziąć udział gminy, które posiadają podjętą uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentów planistycznych (lub ich zmian) bądź zobowiążą się, że projekty uchwały zostaną przedłożone radzie gminy do uchwalenia w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie. Dokumenty planistyczne, z którymi można zgłosić się do projektu:

 

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 r. - czerwiec 2021 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się styczeń/luty 2019 r. – będziemy informować na bieżąco.

Projekt  realizowany ze środków unijnych oraz dotacji celowej w ramach Osi priorytetowej II działania 2.19 PO WER 2014-2020  (dofinansowanie projektu z UE w kwocie 1 615 961,12 zł).

Projekt realizowany w partnerstwie:

• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER – Lider,

• Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch – Partner 1,

• P.A. NOVA S.A. – Partner 2.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności