S.T.A.R. - Service and Training Alliance for Recovery and business start-up

Źródło finansowania: Unia Europejska, Program: Uczenie się przez całe życie (Leonardo da Vinci Partnership Project)

Tytuł projektu: „S.T.A.R. - Service and Training Alliance for Recovery and business start-up“. Sojusz w zakresie usług i szkoleń dla poprawy warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres realizacj projektu: sierpień 2013 do lipiec 2015 r. 

Partnerzy:

Projekt ma na celu wzmocnienie relacji między członkami organizacji, które są zaangażowane w nauczanie i szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój odpowiednich umiejętności w biznesie / nauce / mentoringu. Nauczanie przedsiębiorczości to specyficzny obszar, który wymaga od trenerów specjalnych umiejętności, a zwłaszcza znajomości funkcjonowania przedsiębiorstw.
Projekt jest odpowiedzią na problem tkwiący w nieefektywnych systemach edukacyjnych, w których nauka przedsiębiorczości nie ma długiej tradycji (ze względu na długi okres funkcjonowania w warunkach gospodarki centralnie planowanej). To co jest powszechne w krajach Europy Zachodniej, że przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces dzielą się swoimi doświadczeniami ze studentami i początkującymi przedsiębiorcami, nie jest rozpowszechnione w krajach Europy Środkowej. Występuje znaczny deficyt osób z umiejętnościami potrzebnymi do nauczania przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie edukacji nieformalnej (pozasystemowej).

Planowane działania w ramach projektu:
1) Warsztaty wymiany doświadczeń pt. „Kompleksowe podejście do wspierania rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w Brandenburgii”. Poznanie dobrych praktyk z powiatu Spree-Neisse oraz miasta Cottbus (Niemcy).
2) Warsztaty wymiany doświadczeń pt. „Przygotowanie specjalistów nauczających przedsiębiorczości w zakresie umiejętności biznesowych” oraz poznanie dobrych praktyk w regionie Żylina w Słowacji.
3) Konferencja upowszechniająca projekt wraz z warsztatem wymiany doświadczeń w zakresie przygotowania specjalistów w nauczaniu przedsiębiorczości. Prezentacja dobrych praktyk wszystkich partnerów. Miejsce: Cieszyn, Polska.  

Rezultaty projektu:
Efektem projektu będzie poprawa umiejętności (praktycznych i teoretycznych) członków organizacji uczestniczących w projekcie w zakresie doskonalenia jakości nauczania nieformalnego w dziedzinie przedsiębiorczości.
Ważnym efektem będzie zdobycie kompetencji i umiejętności w zakresie nauczania dla szerokich grup docelowych, począwszy od uczniów, poprzez nauczycieli, aż do osób, którzy chcą zdobyć kompetencje w prowadzeniu/rozwijaniu własnej działalność gospodarczej.
Rezultat zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń między partnerami uczestniczącymi w projekcie.

Streszczenie projektu:

Projekt był ukierunkowany na wzmocnienie relacji między nauczycielami w zakresie kształcenia zawodowego i sektora pracy, a zwłaszcza przedsiębiorczości. Szczegółowym celem projektu była wymiana doświadczeń w ramach problematyki oraz praktyki w nauczaniu przedsiębiorczości (prowadzeniu własnej działalności gospodarczej) lub pozyskaniu przez nauczycieli niezbędnego doświadczenia praktycznego z sektora biznesu. Projekt koncentrował się na udziale wszystkich uczestników w procesie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

Partnerstwo miało przyczynić się do wzajemnej poprawy jakości nauczania przedsiębiorczości / zapewnienia kompetencji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości dla wszystkich ważnych grup docelowych, począwszy od uczniów przez nauczycieli i profesorów do osób, które chcą uzupełnić własną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej o doświadczenia innych partnerów.

Spotkania w ramach mobilności były świetną okazją dla wszystkich uczestników oraz zainteresowanych stron, aby uczyć się od bardziej doświadczonych kolegów i zyskać świeże spojrzenie na to co robią i jak oni to robią.

W ramach partnerstwa odbyło się 5 mobilności: w Niemczech, na Słowacji i w Polsce. Jako pierwsze odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym partnerzy spotkali się po raz pierwszy, a zadania projektu musiały zostać skorygowane ze względu na fakt, że tylko trzech z pierwotnie sześciu partnerów uzyskało finansowanie swych mobilności. Tematem spotkania było dostosowanie planowanych rezultatów i wyników do nowej liczby partnerów, nowy podział zadań, aktualizacja programu prac, aktualizacja harmonogramu współpracy, określenie działań w zakresie komunikacji i upowszechniania informacji, porozumienie w sprawie logo projektu oraz zaplanowanie następnego spotkania, które miało odbyć się w Niemczech.

Drugie spotkanie miało miejsce w Niemczech. Partnerzy dowiedzieli się jak funkcjonuje niemiecki system promowania i wspierania przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym landu Brandenburgia i na poziomie krajowym. Uczestnicy poznali kompleksowe podejście Brandenburgii do wspierania przedsiębiorczości w praktyce. Partnerzy zobaczyli, jak niemieckie uniwersytety wspierają przedsiębiorczość i uniwersyteckie spin-offy finansowane przez Brandenburski Uniwersytet Technologii oraz Brandenburski Instytutu Przedsiębiorczości i MŚP (BIEM). Uczestnicy dowiedzieli się również więcej na temat kształcenia młodzieży do 28 lat w zakresie przedsiębiorczości za pomocą regionalnego systemu inkubatorów GO:IN. Różnice i możliwości niemieckiego systemu są znacznie większe niż systemu słowackiego i polskiego. Partnerzy zrozumieli, że strona niemiecka powinna w swoim działaniu brać pod uwagę zarówno silne, jak i słabe strony potencjalnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni być przygotowani, aby zobaczyć swoją działalność oczyma innego przedsiębiorcy.

Mobilność na Słowacji koncentrowała się na poszerzeniu wiedzy na temat słowackiego ekosystemu start-up i systemu wsparcia nowych firm – pozwolenia, zaplecze techniczne, usługi doradcze, finansowanie innowacyjnych firm. Głównym celem było zrozumienie i praktyczne poznanie najlepszych centrów wspierania przedsiębiorczości, dlatego partnerzy odwiedzili innowacyjne centra współpracy Connect i The Spot w Bratysławie. "Connect" to miejsce dla co-workingu, koncentrujące się na kreowaniu firm z branży IT. The Spot jest najskuteczniejszym i najważniejszym centrum rozwoju na Słowacji. Zostało powołane przez "anioła biznesu" i współzałożyciela Zoznam.sk - słowackiej wyszukiwarki i portalu informacyjnego.

Mobilność w Polsce odbyła się w dwóch miastach: w Katowicach i Cieszynie. Spotkanie miało na celu poznanie polskiego systemu inkubowania i rozwoju nowych przedsiębiorstw - infrastruktura, usługi doradcze, sposób finansowania innowacyjnych firm. Program spotkania był podzielony na dwie części logiczne. Z jednej strony zaprezentowano system wsparcia biznesu na poziomie regionalnym, a z drugiej na szczeblu lokalnym, również w Cieszynie, ważnym miejscu w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy zobaczyli uniwersyteckie inkubatory przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Śląskim (inkubatory.pl) i Business Link w Katowicach, który jest częścią sieci wspierającej biznes działających w 5 najważniejszych polskich miastach, aby przyspieszyć rozwój przedsiębiorstw i sprawić, aby polskie marki były rozpoznawalne w skali globalnej. W Cieszynie uczestnicy zobaczyli spółdzielnię socjalną działającą przy Fundacji "Być Razem".

Ostatnie spotkanie (mobilność) było spotkaniem podsumowującym projekt, podczas którego partnerzy dyskutowali o wynikach przedsięwzięcia i przyszłej współpracy. Partnerzy projektu wzięli udział w warsztatach pod tytułem "Od teorii do praktyki”, koncentrujących się na oczekiwaniach uczniów / słuchaczy w kierunku praktycznego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, a z drugiej strony, na tym co uczniowie naprawdę muszą wiedzieć o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

 

Wartość dodana projektu:

Partnerzy projektu uzyskali w projekcie wartość dodaną, dotyczącą intensywniejszej współpracy europejskiej na trzech poziomach: osobistym, wymiany doświadczeń/wiedzy i pracy w projekcie. Ważne było, aby porozumieć się z osobami pochodzącymi z różnych kultur europejskich - partnerzy mogli sami zetknąć się z tak zwanymi różnicami kulturowymi, starali się zrozumieć, jak i dlaczego partnerzy z innych krajów myślą i działają. Mogli również spotkać się w bardziej luźnej atmosferze na posiłkach/spotkaniach integracyjnych organizowanych w ramach każdego spotkania/warsztatu (mobility). Kluczową wartością była konieczność koncentrowania się na wspólnym problemie - jak rozwijać umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Wymiana doświadczeń oraz wiedzy pozwoliła pracować na poziomie europejskim nad wspólnym celem, czyli zdobywaniem praktyki w nauczaniu i wdrażaniu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, co umożliwiło z kolei uczenie się od siebie nawzajem. Celem tych działań było:

- zdobycie niezbędnego doświadczenia praktycznego,

- wzmocnienie relacji między VET i biznesem w krajach partnerskich,

- znalezienie sposobu na rozwiązanie istniejących problemów w tej materii.

Partnerzy mogli zobaczyć i poznać specyficzne dla poszczególnych państw złożone struktury instytucjonalne/ustrojowe, jak przykładowo instytucja co-workingu (w Brandenburgii), inkubatorów przedsiębiorczości, centrów przemysłu kreatywnego i przedsiębiorczości społecznej (Słowacja, Polska). Zaznajomili się również z instytucjami krajowymi oraz związanymi z nimi uniwersytetami, agencjami rozwoju regionalnego, centrami technologicznymi itp., zaangażowanymi w warsztaty/spotkania/mobilności, dzięki czemu uzyskali nowe kontakty na szczeblu europejskim. Tak więc kompetencje na wysokim poziomie i wymiana informacji zwłaszcza na temat przedsiębiorczości wzmocniły poziom integracji europejskiej.

Spotkania/warsztaty były świetną okazją dla wszystkich uczestników oraz innych zainteresowanych osób/partnerów, aby uczyć się od bardziej doświadczonych w swojej dziedzinie i uzyskać świeże spojrzenie na to, co robią i jak oni to robią. Projekt umożliwił również swoim partnerom pozyskanie nowych kontaktów w krajach europejskich oraz skłonił ich do refleksji nad własną praktyką i możliwościami dalszego rozwoju. Partnerzy z własnej inicjatywy rozpoczęli współpracę, aby przygotować europejskie propozycje nowych projektów, na przykład w ramach Programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców i ERASMUS Plus, w celu zwiększenia ich wiedzy i dzielenia się zdobytymi doświadczeniami z innymi.

 

Kompetencje kluczowe:

W ramach partnerstwa odbyło się 5 mobilności: w Niemczech, na Słowacji i w Polsce. Najważniejsze dla zdobycia kluczowych umiejętności było poznanie dobrych praktyk oraz praktycznych aspektów prowadzenia działalności instytucji otoczenia biznesu.

Jako pierwsze odbyło się spotkanie organizacyjne. Następnie odbyło się spotkanie w Niemczech i partnerzy dowiedzieli się jak funkcjonuje niemiecki system promowania i wspierania przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym landu Brandenburgia i na poziomie krajowym. Mobilność na Słowacji koncentrowała się na poszerzeniu wiedzy na temat słowackiego ekosystemu start-up i systemu wsparcia nowych firm – pozwolenia, zaplecze techniczne, usługi doradcze, finansowanie innowacyjnych firm. Mobilność w Polsce odbyła się w dwóch miastach: w Katowicach i Cieszynie. Spotkanie miało na celu poznanie polskiego systemu inkubowania i rozwoju nowych przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej (spółdzielnie socjalne). Ostatnie spotkanie (mobilność) było spotkaniem podsumowującym projekt, podczas którego partnerzy dyskutowali o wynikach przedsięwzięcia i przyszłej współpracy. Partnerzy projektu wzięli udział w warsztatach pod tytułem "Od teorii do praktyki” koncentrujących się na oczekiwaniach uczniów / słuchaczy w kierunku praktycznego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, a z drugiej strony, na tym co uczniowie naprawdę muszą wiedzieć o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Warsztat mógł przekonać uczestników projektu, jakie są rzeczywiste oczekiwania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie nabywania umiejętności/wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości.

W zakresie kompetencji kluczowych można wyróżnić następujące obszary edukacyjne:

- poznanie nowatorskich metod nauczania przedsiębiorczości - przekazywanie treści, formy przekazu (gry kompetencyjne, lekcje, spotkania z przedsiębiorcami, co-working);

- nowe treści, które mogą być przekazywane uczniom/słuchaczom w zakresie konkretnych umiejętności biznesowych – zwłaszcza kreatywności);

- dostępna infrastruktura wsparcia – system start up oraz akceleratory biznesu,

- umiejętności językowe – językiem roboczym był angielski; uczestnicy mogli podnieść umiejętności w zakresie języka biznesu,

- umiejętności interkulturowe związane z wyjazdami zagranicznymi.

Projekt przyczynił się do poprawy umiejętności w zakresie innowacyjności metod nauczania przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu zwrócili szczególną uwagę na praktyczne aspekty prowadzenia inkubatora przedsiębiorczości (stawki, koszty prowadzenia, wymagany personel, rodzaje świadczonych usług) oraz tworzenie i funkcjonowanie biur co-workingowych.

 

Mobilności:

Niemcy:

Mobilność w Niemczech odbyła się w dniach 8-9 maja 2014 roku.

Cel wizyty: poznanie kompleksowego podejścia Landu Brandenburgia do tworzenia warunków dla rozwoju praktycznych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Działania:

Dzień pierwszy:

1. Sesja otwierająca mobilności przeprowadzona w siedzibie partnera niemieckiego. Przedstawienie zakresu wsparcia Landu Brandenburgia w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Wsparcie dla bezrobotnych, program KfW business coaching, oferta Izby Przemysłu i Przedsiębiorczości w Cottbus.  

Prezentacja gry edukacyjnej: „TAKTIX”.

2. Wizyta w Cottbus. Przedstawienie: the Garage System: Zukunft Lausnitz”, w zakresie nauczania przedsiębiorczości osób do 27 roku życia.

3. Wizyta na Uniwersytecie Technicznym w Cottbuss – zapoznanie się z działalnością centrum Start-up dla studentów (konkursy na biznes plan, wsparcie finansowe, doradcze itp.). Poznanie zasad działania Brandenburg Institute for Enterpreneurship and SME (BIEM) – punkt kontaktowy, start-up, badania i rozwój, przykłady wspartych biznesów.

Dzień drugi:

Wizyta w Poczdamie – stolicy Landu Brandenburgia.

1. Wizyta w instytucji będącej członkiem sieci start-upów w Brandenburgii. Instytucja oferuje wsparcie finansowe i doradcze w rozwoju firm i ich zdolności eksportowych.

2. Wizyta w GO:IN Innovative Center Golm – instytucji specjalizującej się we wsparciu firm z branż biotechnologii, fizyki i chemii oferującej doradztwo, Instytucja ściśle współpracuje z Uniwersytetem w Poczdamie.

3. Wizyta w Isntytucie Maxa Plancka w Poczdamie – instytucji o światowej renomie w zakresie transferu wiedzy do biznesu.

Wnioski i rezultaty:

Niemiecki system wsparcia przedsiębiorczości jest domeną władz landu– czyli odpowiednika naszego województwa. System wsparcia przedsiębiorczości koordynowany jest i finansowany przez specjalnie powołaną instytucję ZAB Zukunfts Agentur Brandendurg. Władze landowe mają ściśle określone branże, które są wspierane. System zarządzany jest z poziomu regionu – daje to możliwość lepszego rozpoznania potencjałów i potrzeb regionu w odniesieniu do kreowania przedsiębiorczości.  

Na uwagę zasługuje doskonale rozwiązany system transferu wiedzy z uczelni wyższych do gospodarki. Widoczny jest udział dużych niemieckich koncernów (Daimler, VW, BASF), we wsparciu studentów w otwieraniu własnych biznesów. Niemiecki system charakteryzuje się budowaniem partnerstw, tworzeniem wspólnych strategii, wzajemnego wspierania się różnych podmiotów w zakresie celów biznesowych, co z pewnością stanowi podstawę do rozwoju gospodarki.

 

Słowacja

Mobilność w Słowacji odbyła się w dniach 19-20 listopada 2014 roku.

Cel wizyty: system nakierowany na rozwój przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii w regionie Żylina.

Działania:

Dzień pierwszy

1. Prezentacja działalności partnera słowackiego VTP Żylina w zakresie nauczania przedsiębiorczości, kreowania postaw przedsiębiorczych i rozwoju działalności gospodarczych zwłaszcza studentów Uniwersytetu w Żylinie. Przedstawienie innowacyjnego podejścia do współpracy przedsiębiorców w zakresie branży IT (np. KROScamp, Klaster: IT Job Fair of Z@ict).

2. Wizyta w AZET A.S. największej firmie internetowej na Słowacji, której część działa w zakresie wspierania rozpoczęcia biznesu studentów w zakresie IT.

3. Wizyta w tzw. Banka Żylina – centrum biznesu i co-workingu prowadzone przez partnera słowackiego. Poznanie sposobów pracy z osobami rozpoczynającymi działalność gospodarczą.

4. Wizyta w Kunsthalle Żylina – miejsce po byłej synagodze działające w zakresie „przemysłu kultury”, prowadzące działalność w zakresie aktywizacji środowisk twórczych i ich angażowania w działalność biznesową.  

Dzień drugi:

1. Przejazd do Bratysławy. Wizyta w Connect Coworking – miejsca co-workingu, i aktywności w zakresie szkoleń, sieciowania oraz budowania powiązań dla osób prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach.

2. Wizyta w inkubatorze przedsiębiorczości "The Spot" – organizacji pomagającej przedsiębiorcom rozszerzać działalność poprzez szkolenia i coaching.

Wnioski i rezultaty:

Słowacki system wsparcia przedsiębiorczości prowadzony jest w dużych miastach. Centrum takiego wsparcia znajduje się w Bratysławie. Słabiej rozwinięty system jest w mniejszych miastach. Studenci otrzymują szerokie wsparcie, gdyż inkubatory przedsiębiorczości usytuowane są głównie przy uczelniach wyższych. Metody pracy są bardzo zbliżone tych stosowanych w Polsce.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności