Kalkulator e-n-GO

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na zlecenie samorządów jest obecnie standardowym elementem krajobrazu aktywności społecznej w Polsce. Z punktu widzenia polityki państwa istotnym celem w ramach procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego jest zwiększanie zakresu zadań, których realizację sektor publiczny powierza organizacjom społecznym. Samorządy nie dysponują jednak obiektywnymi przesłankami, które pozwalałyby ocenić, czy realizacja danego zadania jest bardziej efektywna w formule outsourcingu organizacji pozarządowej, czy też bardziej korzystne jest samodzielne jego wykonanie. W szczególności chodzi tu o możliwość oceny z punktu widzenia skwantyfikowanych efektów ekonomicznych i społecznych – w przy wykorzystaniu elementów analizy CBA. Idea kalkulatora e-n-GO opiera się na zbudowaniu i udostepnieniu samorządom i organizacjom uniwersalnego narzędzia, które będzie pozwalało na obliczenie, ile zyskuje (lub traci) instytucja, która powierza organizacji pozarządowej wykonanie zadania publicznego. Projekt ma charakter innowacyjny – zgodnie z przeprowadzonym researchem w zakresie dostępności analogicznych rozwiązań jest nowatorski w skali światowej. Partnerem w ramach projektu jest Miast Ustroń – samorząd, który współpracuje z organizacjami pozarządowymi w bardzo szerokim zakresie oraz wyraził zainteresowanie wdrożeniem prototypowego rozwiązania w zakresie zbadania efektywności tej oceny.

www.engo.org.pl

Celem głównym projektu jest poprawa warunków do prowadzenia efektywnej, długofalowej polityki rozwoju lokalnego przez JST w Polsce poprzez zmianę formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie wraz z możliwością oszacowania korzyści ekonomicznych i społecznych tej zmiany w okresie do końca maja 2015 r. Cele szczegółowe projektu zdefiniowano jako:

Realizację projektu zaplanowano w obrębie 2 etapów (przygotowawczego i wdrożeniowego), na które składają się następujące działania:

Etap 1. (przygotowawczy): Koncepcja funkcjonalna e-n-GO. Diagnoza i projekt rozwiązania innowacyjnego:

Główne działania w ramach Etapu 1.:

Etap 2. Wdrożenie e-n-GO:

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności