Cieszlab

Projekt „Cieszyńskie Laboratorium Społeczeństwa Obywatelskiego – CieszLab” był realizowany od października 2008 r. do września 2009 r. w ramach przyznanej dotacji z ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Celem projektu była kompleksowa promocja aktywności organizacji pozarządowych na rzecz wsparcia rozwoju lokalnego. Projekt zwiększył potencjał organizacyjny, jak również zapewnił doradztwo dla poszczególnych organizacji, w szczególności w zakresie zaplanowania rozwoju i możliwości zawarcia partnerstwa, jak również pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Projekt był skierowany do mieszkańców powiatu cieszyńskiego, w tym osób tworzących stowarzyszenia oraz osób będących przedstawicielami środowisk opiniotwórczych: radnych, wójtów, burmistrzów, dyrektorów szkół, księży, posłów i dziennikarzy itp. Celem projektu było pobudzanie aktywności organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności poprzez wzmocnienie kompetencyjne członków organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, wypracowanie mechanizmów współpracy z samorządami oraz promocję modeli partnerstwa.

W wyniku projektu 120 osób z 30 organizacji pozarządowych z terenu powiatu cieszyńskiego zostało przeszkolonych w zakresie korzyści wynikających z zawierania partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego. W każdej gminie powiatu cieszyńskiego zorganizowano  spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z władzami gmin. Ważną częścią projektu było przeprowadzenie badań potencjału i aktywności organizacji pozarządowych oraz  zaangażowania obywateli w życie społeczne i procesy demokratyczne na terenie powiatu cieszyńskiego. Projekt uzupełniony został przez wydanie broszury informacyjnej oraz zorganizowaniu dwóch konferencji z udziałem liderów lokalnych, osób aktywnie działających w organizacjach pozarządowych, władz gminnych i powiatowych oraz środowisk opiniotwórczych.

Nakład w wersji papierowej wyczerpany.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności